УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

Место службовања БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1419 Бачка Топола  у касарни „Бачка“ ул. Маршала Тита бб, Бачка Топола

Контакт телефон: 024/ 715-287

 

Попуна радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије путем непосредног пријема (војници на ДСВР) и сталним конкурсом.

 

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

 

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1) да су пунолетни;

2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;

3) да имају прописано образовање;

4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да нису старији од 30 година;

7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;

8) да су одслужили војни рок са оружјем;

9) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;

10) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу.

 

 

 ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси у ВП 1419 Бачка Топола или у ВП где је на одслужењу  ДСВР.

 

Кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника,  би  у року од 15 дана од дана пријављивања, морали да приложе:

1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);

2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);

3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);

5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу);

6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).