A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY:

 

GERE ÉVA, Fő tér 1, 24400 Zenta

Tel: 024/655-487

e-mail: radniodnos@zenta-senta.co.rs


Tájékoztatás  a  személyi adatok begyűjtéséről és  feldolgozásáról

 

Ezt a tájékoztatást a személyi adatok védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  87/2018. sz.) rendelkezéseivel összhangban adjuk ki azzal a céllal, hogy   megismertessük az ügyfeleket/foglalkoztatottakat a személyi adataik begyűjtésének feltételeivel és feldolgozásával, amelyet Zenta község végez.

Az adatok kezelője: Zenta község, 24400 Zenta, Fő tér 1.,törzsszám: 08038490, adóazonosító szám: 102692306.

Kapcsolati adatok:

Honlap: www.zenta-senta.co.rs

Elektronikus postacím: info@zenta-senta.co.rs

Kapcsolattartó telefon: Központ +381 (0) 24/655-444

Fax: +381 (0) 24/812-034

 

A személyi adatok védelmével megbízott személy:

Minden kérdésben Az önök személyi adataival kapcsolatban minden kérdésben a személyi adatok védelmével megbízott személyhez fordulhatnak a következő címen:

Családi és utónév: Gere Éva

Elektronikus postacím: radniodnos@zenta-senta.co.rs

Posta: Zenta község, 24400 Zenta, Fő tér 1. (A személyi adatok védelmével megbízott személynek).

Zenta  község (a továbbiakban: kezelő) az üzletviteli eljárásában, összhangban a személyi adatok védelméről szóló törvénnyel (a továbbiakban: törvény) és  más  érvényes törvényekkel és törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal jár el,  amelyek  rendezik  a  személyi adatok  begyűjtését és feldolgozását. 

A személyi adat  minden információ, amely   a  természetes személyre  vonatkozik,  tekintet nélkül a  formájára, amelyben kifejezésre  került és  az információhordozóra (papír,  szalag, film,  elektronikus médiák stb.), akinek a meghagyása szerint,  akinek a nevében, illetve   akinek a számlájára  az információt tárolták,   az információ keletkezésének dátumára,  az információ tárolásának a  helyére,   az információról való tudomásszerzésre (közvetlenül,  meghallgatás, nézés stb. útján,  illetve közvetetten,  betekintéssel a dokumentumba, amely az információt tartalmazza stb.),  vagy  tekintet nélkül   az információ más   tulajdonságaira. 

A személyi adatok  feldolgozása alatt értendő minden   foganatosított cselekmény az adatokkal kapcsolatban, mint: begyűjtés,   feljegyzés,  átírás,  sokszorosítás,  másolás,  átvitel,  kutatás,   rendezés,  tárolás,  elkülönítés,   keresztezés,   egyesítés, összehasonlítás, csere,  biztosítás, használat,  őrzés,   alkalmazkodás,   átvitel általi felfedezés vagy   más módon elérhető való tétele,   begyűjtés,   kihelyezés   és   más  módon történő  elérhetetlenné tétele,  valamint   más cselekmények   lefolytatása a felsorolt adatokkal  kapcsolatban,   tekintet  nélkül, hogy  automatikusan, félautomatikusan vagy  más módon végzik (a továbbiakban: feldolgozás).

A kezelő begyűjti a személyi adatokat attol a személytől, akire vonatkoznak, kivételesen pedig  más   személyektől, éspedig ha:

 1. ezt előirányozza  az azzal a  személlyel megkötött szerződés,  akire  az adatok vonatkoznak
 2. ez a törvénnyel előirányozott
 3. ez  tekintettel a munka természetére  szükséges
 4. az adatok begyűjtése magára a személyre vonatkozóan, aki kéri túlzott időt és eszközöket  igényel
 5. begyűjtik az adatokat,  a személy  életében  fontos érdekek  megvalósítása vagy védelme kapcsán,   amelyre vonatkoznak,   különösen   az élet, az egészség és a fizikai  integritás céljából. 

A kezelő elvégzi a személyi adatok feldolgozását a  törvény és más jogszabályok alapján,   és   a  természetes   személy  teljes értékű   jóváhagyása alapján, akire   az adatfeldolgozás vonatkozik.A teljes értékű  jóváhagyást a személy adhatja  írásban, vagy szóban, jegyzőkönyvre mondva.  Úgyszintén a  jóváhagyás megadható   meghatalmazott útján is. 

A jóváhagyását adó személy, jogosult az adatfeldolgozási  jóváhagyás visszavonására,  elfogadva  az összes jogi következményt,  amelyet  az ilyen döntés magával hordoz,   és  az   adatfeldolgozás a kezelő által   a  visszavonást követően nem   kerül elvégzésre.  Abban az esetben,  ha  az adatfeldolgozásra  törvényes alap van,   az adatfeldolgozás folytatható   a visszavonást követően is. A visszavonási   kérelmet   a kezelő székhelyén kell benyújtani. 

A feldolgozás  nem engedélyezett:

 1. ha a személy nem adta  meg  a  jóváhagyását a feldolgozásra, illetve  nincs törvényes  alapja  a személyi adatok feldolgozásának,
 2. ha a  feldolgozást    a meghatározottól   ellentétes célból végzik,  tekintet nélkül, hogy   a személy  jóváhagyása alapján   vagy  törvényes   meghatalmazás  alapján végzik   a  feldolgozást, jóváhagyás nélkül
 3. ha a feldolgozás célja  nem világosan meghatározott,   ha  módosult,   nem engedélyezett  vagy  már  megvalósult,
 4. miután megvalósult  a  feldolgozás célja
 5. ha a feldolgozás  módja tiltott
 6. ha  az adat, amelyet feldolgoznak szükségtelenek  vagy   nem alkalmasak a feldolgozás céljának a megvalósítására
 7. ha az adatok száma vagy faja, amelyeket feldolgoznak   nem arányos   a feldolgozás  céljával
 8. ha az adat  hamis, vagy nem teljes,  illetve, ha  nem   az  érvényes   forráson  alapul, vagy elévült.

A kezelő elvégezheti a személyi adat  feldolgozását azon személy jóváhagyása nélkül is, akire  az adatok  vonatkoznak az alábbi esetekben:

 1. hogy a személy életében megvalósítson  vagy megvédjen   olyan   fontos  érdekeket,  mint az életét, az egészségét  és  a fizikai integritását, 
 2. a  törvénnyel,   a  törvénnyel összhangban hozott aktussal  vagy   a  személy és a kezelő között kötött szerződésben   megállapított   kötelezettségek  teljesítése céljából,  valamint  a megköttendő szerződés   előkészítése végett, eszközök begyűjtése céljából emberbaráti szükségletekre , 
 3. más esetekben, a személy, a kezelő vagy a használó igazolt érdekének a  megvalósítása céljából, amelyek felette vannak   a személyi adatok   védelméről szóló jognak.

A személy, akinek  az adatait  begyűjtik,  jogosult   kérni, hogy  a  kezelő  teljeskörűen  tájékoztassa  arról, hogy:

 1. a  kezelő  dolgozza-e fel   róla az adatokat  és  mely  cselekmény  feldolgozását végzi 
 2. mely adatokat dolgoznak fel róla
 3. kitől szerzik be róla az adatokat, illetve ki az adatforrás
 4. milyen célból dolgozzák fel róla az adatokat
 5. milyen jogalapon   dolgozzák fel róla az adatokat
 6. milyen adatgyűjteményben találhatóak róla az adatok
 7. ki használja a róla szóló adatokat
 8. mely adatokat, illetve mely adatfajtákat  használnak róla
 9. milyen célból használják a róla szóló adatokat,
 10. milyen jogalapon használják a róla szóló adatokat
 11. kinek adják át  az adatokat 
 12. mely adatokat adnak át 
 13. milyen célból adják át az adatokat 
 14. milyen jogalapon adják át az adatokat
 15. mely időszakban  dolgozzák fel az adatokat. 

A kezelő köteles a benyújtott kérelemről a tájékoztatást  haladéktalanul  kiadni,  de legkésőbb annak  benyújtásának  napjától számított 15 napon belül.  A tájékoztatást írásos formában kell megadni, és kivételesen, ha ezt elfogadja  a  kérelmező, megadható szóban is.

A személy jogai, akire az adatok vonatkoznak:

A személyi adatvédelem terén  a  törvényi szabályozással előirányozott esetekben a személynek, akire  az   adatok vonatkoznak  az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. jog a hozzáféréshez
 2. jog  a kiigazításra és  a kiegészítésre
 3. jog a törlésre 
 4. jog a feldolgozás korlátozására
 5. jog  az adatok átvihetőségére  
 6. jog a fellebbezésre 
 7. jog a beleegyezés visszavonására 

A fent felsorolt jogokat írásos kérelem benyújtásával érvényesíthetik a kezelő székhelyén,   vagy  megküldhetik   a  személyi adatok  védelmével megbízott személynek az előzőekben felsorolt  címekre. 

A kezelő fenntartja a jogát, hogy a benyújtott kérelmekről kiegészítő információkat kérjen,   az  azonosság   ellenőrzése céljából,  és  mindezt   a  kérelem benyújtója  jogainak  és   magánéletének   a  védelme céljából. Ha a kérelmek szemmel láthatóan megalapozatlanok és   túlzottak,   különösen   a  gyakori  ismétlődésük esetén, a  kezelő fenntartja  a  jogát, hogy  megfizetesse  a  közigazgatási költségeket  vagy elutasítsa  a kérelem szerinti  eljárást.

A hatásköri állami szervhez panaszra jogosultak:

Ha úgy vélik, hogy az önök személyi adatainak a feldolgozására a törvényi rendelkezésekkel ellentétben került sor, jogosultak panaszt benyújtani a közérdekű információk hozzáférési és a személyi adatok védelmi biztosának.

                                                                a személyi adatok védelmével megbízott személy

                                                                                              Gere Éva s k