Набавкa погонског горива за потребе Општине Сента у 2016. години