Израда Пројекта за грађевинску дозволу за градски базен у Сенти, Извода из пројекта и Пројекта за извођење