Израда саобраћајне пројектно техничке документације - зона школе