Провалници похарали "Сенћанску гимназију"

Не­по­зна­ти про­вал­ни­ци на­пра­ви­ли су про­шлог ви­кен­да ру­свај у згра­ди „Сен­ћан­ске гим­на­зи­је” у ко­јој су сме­ште­не још Сред­ња ме­ди­цин­ска и Сред­ња еко­ном­ско-тр­го­вач­ка шко­ла. По­ред не­ре­да и ште­те ко­је су на­пра­ви­ли на ин­вен­та­ру у про­сто­ри­ја­ма шко­ле, из збор­ни­це су од­не­ли се­дам днев­ни­ка, а из про­сто­ри­је пор­тир­ни­це кљу­че­ве од свих про­сто­ри­ја у згра­ди.


Ди­рек­тор­ка „Сен­ћан­ске гим­на­зи­је” Ева Уј­ха­зи из­ја­ви­ла је за наш лист да се на­ста­ва од­ви­ја нор­мал­но без за­сто­ја, по пред­ви­ђе­ном рас­по­ре­ду, а да је због кра­ђе кљу­че­ва нео­п­ход­на про­ме­на бра­ва на свим вра­ти­ма у згра­ди.

- У су­бо­ту смо до по­сле­по­дне­ва има­ли ре­дов­не ак­тив­но­сти у шко­ли, а у не­де­љу пре под­не нас је про­ва­ла не­при­јат­но из­не­на­ди­ла. Од­не­ти су днев­ни­ци из оде­ље­ња раз­ли­чи­тог уз­ра­ста са на­ста­вом на срп­ском и ма­ђар­ском је­зи­ку. Сви на­став­ни­ци има­ју оце­не уче­ни­ка, та­ко да не­ће би­ти ни­ка­квих про­бле­ма за оце­њи­ва­ње на по­лу­го­ди­шту, а ка­ра­ђа днев­ни­ка уочи за­вр­шет­ка по­лу­го­ди­шта не­ма ни­ка­квог сми­сла, јер не­ма­мо про­бле­ма­тич­не уче­ни­ке. Мо­гу­ће је да је ово де­ло не­зва­них по­се­ти­ла­ца са стра­не, јер на­жа­лост има­мо ви­ше при­ла­за згра­ди, али ни­шта пре­ци­зни­је не зна­мо, док по­ли­ци­ја не ура­ди свој део по­сла на от­кри­ва­њу по­чи­ни­ла­ца - ка­же Ева Уј­ха­зи.

Сен­ћан­ска по­ли­ци­ја је у не­де­љу пре под­не из­вр­ши­ла уви­ђај и тра­га за по­чи­ни­о­ци­ма, а не­ми­ли упад у згра­ду „Сен­ћан­ске гим­на­зи­је” нај­о­штри­је су у са­оп­ште­њу, у име ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, осу­ди­ли пред­сед­ник оп­шти­не Ру­долф Це­гле­ди и чла­ни­ца Оп­штин­ског ве­ћа за обра­зо­ва­ње и кул­ту­ру Ђен­ђи Кор­ма­њош Ка­то­на. Они су овај чин ока­рак­те­ри­са­ли као не­при­ме­рен чин на­сил­нич­ког по­на­ша­ња и ван­да­ли­зма, оче­ку­ју­ћи да по­ли­ци­ја што пре про­на­ђе ви­нов­ни­ке.

Дневник, М. Ми­тро­вић