Вести

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријава удружења која остварују програме и пројекте од јавног интереса за општину Сента ради покривања трошкова закупнине и других сталних трошкова

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИ ТРОШКОВА У 2018. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у свим областима изузев туризма, развијања пољопривреде, развијања предузетништва, противпожарне заштите, водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe, здравствене заштите, со

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у свим областима изузев туризма, развијања пољопривреде, развијања предузетништва, противпожарне заштите, водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe, здравствене заштите, соц

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националнe мањинe и особа са инвалидитетом у 2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОБЛАСТИ: ТУРИЗМА, РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВЕДЕ, РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕ

ЈАВНИ КОНКУРСЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВЕДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

ИСПРАВКУ КОНКУРСА за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ СЕНТА

Одељење за општу управу и

друштвене делатности

Број: 020-134/2017-IV

Дана, 27. децембра 2017. године

С Е Н Т А

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

 

 

На основу члана 9. Правилника о студентским стипендијама (“Службени лист општине Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Општине Сента, обjављује

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

 

за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине

Сента за школску 2017/2018. godinu

 

 

I

 

Исправља се тачка III став 1. алинеја 7. текста Kонкурса на мађарском језику за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. годину broj 020-134/2017-IV od 21. децембра 2017. године, објављен 22. децембра 2017. године на званичној интернет страници Општине Сента (www.zenta-senta.co.rs) и на Огласној табли Општинске управе, тако да уместо: „hogy egyidejűleg nem kapnak több ösztöndíjat vagy hitelt a köztársasági, illetve  tartományi költségvetésből vagy más  forrásokból” гласи: „hogy a hallgatók  egyidejűleg  nem  kapnak  több ösztöndíjat  vagy  hitelt a  köztársasági,  tartományi,  városi és  községi költségvetésből”. 

 

II

 

Рок за подношење пријаве на Kонкурс из тачке I ове исправке, продужава се на  15 дана од дана објављивања ове исправке.

 

 

 

 

 

Деже Кечкеш                                                       Начелник Општинске управе

дипл. правник                                                            Едит Шарњаи Рожа с.р.

                                                                                         дипл. правник

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е!

Из  буџетског фонда  за  развој пољопривреде  општине Сента  од стране Председника општине  2. октобра  2017. године расписани  конкурс  за  доделу неповратних   средстава  је  закључен.  Овим путем  обавештавамо учеснике конкурса  који су   добили средства,  да  су термини за закључење  уговорa  следећи:

  • за оне  који  су  конкурисали  са територије Сентe  11. децембар  2017. године  у 9 часова  у Свечаној сали  Градске  куће,
  • за оне који  су  конкурисали  са територије  Горњег Брега  и  Богараша 13. децембар  2017. године у 9 часова у згради  Задружног  дома у Горњем Брегу,
  • за оне  који  су  конкурисали  са територије  Торњоша  и Кевија 14.  децембрар  2017. године у 9 часова  у великој сали  Дома  културе  у  Торњошу.

 

                                                                        Комисија за развој пољопривреде,

                                                                                                Председник,

                                                                        Јосип Чешљар,  дипл. инж. сточарства

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСВАРШАВАЊА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националне мањине и особа са инвалидитетом у 2017. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

КОНКУРС  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и “Magyar Szó” и на интернет страници Општине Сента

 

>> LINK <<

 

Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о максималним расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области општег интереса у области спорта у 2017. години

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ОБЉАВЈЕНОГ 23. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ У “СЛУЖБЕНИМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ СЕНТА” БР. 1/2017

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма и пројеката удружења у области заштите од пожара поводом јавног конкурса обљавјеног 23. јануара 2017. године у “Службеним листу општине Сента” бр. 1/2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРЕОСТАЛИХ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРЕОСТАЛИХ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2016/2017 годину

О Д Л У К A о поништавању Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2017. годину донетог дана 30. 06. 2016. године под бројем 320-32/2016-II

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив за реализацију Програма јавних радова у 2016.год.

Оглас за прикупљање затворених писмених понуда ради давања на привремено коришћење делова површина јавне намене у Народној башти у Сенти – околина базена

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

К О Н К У Р С за финансирање пројеката-програма рада Удружења у Општини Сента у 2016. години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 СЕНТА

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

Број:56-1/2016- I

                                                                           Дана:26.јануара 2016. године

 

На основу члана 5. Одлуке о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 28/2015),

            Комисија за доделу јавних признања општине Сента расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ

ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

 

Према Одлуци  о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 28/2015), установљено је јавно признање великој породици која служи за узор грађанима општине Сента.

 

Признање Узорна велика породица се додељује породици, која у свом породичном домаћинству узорно васпитава троје или више малолетне деце и на чијем примеру најбоље се показује лепота живота у великој породици.

           

         Сваке године додељује се једно јавно признање и то у првој недељи маја месеца, на Међународни дан мајки.

 

            Предлоге за доделу јавног признања могу поднети установе за образовање и васпитање, спортске организације, свако физичко и правно лице са територије општине Сента и чланови Комисије.

 

         Предлагачи не могу сами за себе подносити  предлоге за доделу јавног признања.

 

        Предлоге у писаној форми са образложењем доставити најкасније до 31. марта 2016. године.

 

            Предлоге доставити на адресу:

  Општина Сента, Општинска управа, Одељење за општу управу и друштвене делатности, 24000 Сента, Главни трг 1.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ

ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

 

                                                                    председник Комисије

                                                                         Рудолф Цегледи

КОНКУРС за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2015/2016 годину

Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЛАП)

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД ПРИВАТНОГ ПОСЛОДАВЦА У 2015. ГОДИНИ

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2015. години

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента обавештава заинтересоване студенте са територије општине да је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписао Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини за 2015.годину у дневном листу "Политика" од 23.02.2015. године, као и на сајту секретаријата.Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања, а са сајта Секретаријата заинтересовани ммогу преузети Образац пријаве.

Сента, 04.03.2015. године

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

К О Н К У Р С за финансирање пројеката-програма рада Удружења у Општини Сента у 2015. години

Бесплатно одређивање минералног aзота у земљишту код озимих култура (јечам, пшеница и улјана репица)

Од 12. јануара 2015. године уз субвенционисање Сенћанске општине може се јављати за БЕСПЛАТНО одређивање минералног aзота (Н-мин) за пољопривредне произвођаче из Сенте у случају пшенице, јечма и уљане репице. Образац пријаве се може преузети у Градској кући  у Сенти у канцеларији 76. радним данима између 7 и 15 часова.  Попуњени образци  се  могу предати  у пријемној канцеларији Градске куће у Сенти радним данима од 8 до 14 часова. Конкурс је отворен, док се за одређени број (700) узорака попуне пријаве. Један пољопривредни произвођач има право на 5 узорака. Образац се може  скинути  и  из  прилога:

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2014. ГОДИНЕ

ОДЛУКА о избору пројеката удружења

КОНКУРС за финансирање програма рада Удружења

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општина Сента обавештава удружења,установед и заинтересоване организације да је дана 19.03.2014. године објављен КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ.

Конкурс је отворен до 10.04.2014. године до 14 часова.

Интересовати се на телефон 024/655-428, или лично у канцеларији 31. Градске

куће.

КОНКУРС

OБРАЗАЦ

 

Јавни конкурс - спорт - 2014

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2014. ГОДИНЕ

О Н К У Р С ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

На основу члана 4. Одлуке о висини учешћа Општине Сента у обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа („Службени Лист Општине Сента“, број 13/2001)

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента, расписује

К О Н К У Р С

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА

РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

Детаљније >>