ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА


На основу члана 6. став 5. до 7., члана 6а и члана 7а  Закона о порезима на имовину ("Службeни глaсник РС", брoj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 47/2013 и 68/2014) и  члана  46. тачка 7. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, дана 27. новембра 2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности  за  утврђивање  пореза  на  имовину  за  2016.  годину  на  територији општине Сентa.

 

Члан 2.

На територији општине Сентa одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Сентa, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:

 

ПРВА ЗОНА: насељe Сента- најопремљенија зона,

ДРУГА ЗОНА: Обухвата села : Богараш, Торњош, Горњи Брег, Кеви

ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на територији општине Сентa које нису обухваћене у првој и другој зони, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону.

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за

2016. годину на територији  општине Сентa износе:

 

 

Групе непокретности

Назив зоне

Прва зона

Друга зона

Трећа зона

1. Грађевинско земљиште

800,00

350,00

220,00

2. Пољопривредно земљиште

-

-

110,00

3. Шумско земљиште

-

-

-

4. Станови

35.000,00

-

-

5. Куће за становање

30.000,00

12.000,00

3.725,00

6. Пословне зграде и други

(надземни и подземни)      грађевински објекти који служе

за обављање делатности

37.000,00*

-

-

7. Гараже и гаражна места

16.500,00*

-

-

 

* објављене цене су просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у најопремљенијој зони.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Сента”, а примењује се од 01. јануара 2016. године.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број:436-3/2015-I                                                                                 

Дана: 27. новембар 2015. године

С е н т а

 

Председница Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова  c. p.