Јавна презентација Урбанистичког пројекта комплекса " Биоспрингер РС" на катастарској парцели 8075/2 к.о. Сента