ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

На основу члана 63.  Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број: 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Општинске Управе Општине Сента обавештава заинтересовану јавност да оператер јАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА из Сенте, ул. Илије Бирчанина 2., дана 25.11.2021. године поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Сента.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Општинској управи Сента, Главни трг бр. 1, канцеларија 17, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 09.12.2021. године.