ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта: Измена и допуна урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације комплекса „ Биоспрингер РС“ Сента к.п.бр. 8075/2 к.о. Сента