УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2322, 2325 И 2326 К.О. СЕНТА