ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини