Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „FLASH METAL“ доо на локацији у Свети Стеван бр. 52. Торњош, општина Сента, на катастарској парцели број 618/2 и 619 к. о. Торњош