ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019)  прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су:

 • хостел,
 • преноћиште,
 • коначиште,
 • ботел,
 • хан,
 • конак,
 • етно кућа,
 • салаш,
 • вила,
 • кампиралиште,
 • кампинг одмориште,
 • кампинг стоп и др.;
 • у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма;
 • у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте:
  • ловачки дом,
  • ловачка кућа и
  • ловачка колиба.

ЈЛС – Општина Сента на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Дана 21. децембра 2019. године ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објектат за смештај, некатегорисани објекта за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019). 

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС – Општини Сента на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту, као и друге релевантне податке.

Посебно се позивају угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву јединици локалне самоуправе ради евидентирања.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Садржина пријава дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле.

ОБАВЕЗА УГОСТИТЕЉА, КОЈИ ПРУЖА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ, ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ОПШТИНИ СЕНТА И ПОЧИЊЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА.

СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА да угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код Општине Сента неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.

УГОСТИТЕЉИ МОГУ СА САЈТА МИНИСТАРСТВА ДА ПРЕУЗМУ ПРИЈАВУ - EXCEL ТАБЕЛУ (ПРИЛОГ 1), ДА ЈЕ ПОПУНЕ И НА ПРОПИСАН НАЧИН ДОСТАВЕ ОПШТИНИ СЕНТА.

>> ПРИЛОГ 1 - ПРЕУЗИМАЊЕ <<