Позив за давање коментара на Измене и допуне Нацрта Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта