ЈАВНИ УВИД предлога Решења о усвајању допунеелабората о оправданости за отуђење непокретности из јавне својине општине Сента по цени мањој од тржишне цене непосредном погодбом