Јавна презентација Урбанистичког пројекта комплекса „ Биоспрингер РС” Сента на к.п.бр. 8075/2 к.о. Сента