О Д Л У К A О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРЊОШ