Јавно комунално стамбено предузеће

Адреса: 24400 Сента, Илија Бирчанина бр. 2. 
Телефон: 024/827-800
Факс: 024/812-529
Е-мајл: jksp@jksp-senta.co.rs 
www.jksp-senta.co.rs


Основна делатност предузећа је:

  • Одржавање водоводне мреже и дистрибуција санитарне воде, одржавање јавних бунара и чесми, управљање јавним водоводом и канализацијом,
  • Одржавање канализационе мреже, одвођење и пречишћавање отпадне воде,
  • Чишћење улица и одношење смећа, одношење и депоновање кућног смећа, чишћење септичких јама,
  • Озелењавање јавних површина и одржавање градских зелених површина, паркова и дрвореда,
  • Вршење погребних услуга, организовање сахрана, одржавање гробља у складу са урбанистичким и санитарним прописима.

Као споредне делатности , могу се навести: изградња, оправка и реконструкција хидрограђевинских објеката, спољног водовода, одржавање јавне расвете.