Порез на имовину

Локална пореска администрација - Сента

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге.

 Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

  • Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система ЈИС ЛПА (http://www.lpa.gov.rs), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима.

 За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина

  1. Коришћењем корисничког имена и лозинке (username i password)
  2. Коришћењем квалификованог електронског сертификата

Електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата. Обвезницима који су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен је увид у стање пореског дуга на територији целе Републике Србије.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

  1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:
    • предајом попуњеног обрасца захтева у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију (Сента , Главни трг  бр. 1 , пријемна канцеларија-шалтер Ф) за обвезнике који имају пребивалиште на територији општине Сента.       

       2. Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте). Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме - (у прилогу ОП образац).

       3. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одсек, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

Прилог:

>> Захтев за отварање корисничког налога и  за доделу нове лозинке можете преузети ОВДЕ. <<

 


ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

- Одлука o порезу на имовину (10/2006)

- Одлука о допунама одлуке о порезу на имовину (13/2008)

- Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора и пореског извршитеља (4/2011)

- Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга (37/2012)

- Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији општине Сента (9/2013)

- Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Сента (21/2013)

- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину (21/2013)

- Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сентa (21/2013)

- Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији општине Сента (21/2013)

- Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Сента (15/2014)

- Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. Годину на територији општине Сента (15/2014)

ИНФОРМАЦИЈА О НАКНАДИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

- О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

- Обрасци ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4 - пореске пријаве - порез на имовину

- О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА