Порез на имовину

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

- Одлука o порезу на имовину (10/2006)

- Одлука о допунама одлуке о порезу на имовину (13/2008)

- Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора и пореског извршитеља (4/2011)

- Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга (37/2012)

- Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији општине Сента (9/2013)

- Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Сента (21/2013)

- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину (21/2013)

- Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сентa (21/2013)

- Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији општине Сента (21/2013)

- Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Сента (15/2014)

- Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. Годину на територији општине Сента (15/2014)

ИНФОРМАЦИЈА О НАКНАДИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

- О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

- Обрасци ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4 - пореске пријаве - порез на имовину