Набавка погонског горива за потребе општине Сента у 2020. години