Испорука, монтажа, пуштање у рад и пробни погон контејнерске котларнице 2 x 6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке