О Д Л У К A о поништавању Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2017. годину донетог дана 30. 06. 2016. године под бројем 320-32/2016-II