О Д Л У К А о покретању поступка за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 2016. годину