О Н К У Р С ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

На основу члана 4. Одлуке о висини учешћа Општине Сента у обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа („Службени Лист Општине Сента“, број 13/2001)

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента, расписује

К О Н К У Р С

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА

РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ


Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих школа који испуњавају следеће услове:

 

-        да су редовни ученици средње школе,

-        да су стално настањени на територији Општине Сента,

-        да свакодневно користе средства међумесног саобраћаја ради похађања наставе.

 

Заинтересовани ученици уз пријаву на конкурс која се попуњава у канцеларији бр. 31. I спрат зграде Скупштине Општине Сента, Главни трг бр. 1. радним даном од 8,00 до 15, 00 часова, дужни су да поднесу:

 

-        потрвду из школе да су редовни ученици,

-        фотокопију личне карте или фотокопију личне карте једног од родитеља,

-        фотокопију здравствене књижице.

 

Право на накнаду дела путних трошкова остварује се почев од 01/09/2013. године и траје до краја школске 2013/2014 године.

Конкурс је отворен од 02/09/2013 до 20/09/2013 године.

Након истека конкурса, поднети захтеви  ученика за остваривање права на накнаду дела путних трошкова неће бити разматрани.