ОДЛУКA О ИЗБОРУ ГОИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ради покривања трошкова закупнине и других сталних трошкова