ИСПРАВКУ КОНКУРСА за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ СЕНТА

Одељење за општу управу и

друштвене делатности

Број: 020-134/2017-IV

Дана, 27. децембра 2017. године

С Е Н Т А

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

 

 

На основу члана 9. Правилника о студентским стипендијама (“Службени лист општине Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Општине Сента, обjављује

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

 

за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине

Сента за школску 2017/2018. godinu

 

 

I

 

Исправља се тачка III став 1. алинеја 7. текста Kонкурса на мађарском језику за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. годину broj 020-134/2017-IV od 21. децембра 2017. године, објављен 22. децембра 2017. године на званичној интернет страници Општине Сента (www.zenta-senta.co.rs) и на Огласној табли Општинске управе, тако да уместо: „hogy egyidejűleg nem kapnak több ösztöndíjat vagy hitelt a köztársasági, illetve  tartományi költségvetésből vagy más  forrásokból” гласи: „hogy a hallgatók  egyidejűleg  nem  kapnak  több ösztöndíjat  vagy  hitelt a  köztársasági,  tartományi,  városi és  községi költségvetésből”. 

 

II

 

Рок за подношење пријаве на Kонкурс из тачке I ове исправке, продужава се на  15 дана од дана објављивања ове исправке.

 

 

 

 

 

Деже Кечкеш                                                       Начелник Општинске управе

дипл. правник                                                            Едит Шарњаи Рожа с.р.

                                                                                         дипл. правник