Месне заједнице

Месне заједнице
Месна заједница Председник Секретар Adresa Telefon

Поштански
број

МЗ Топарт Др. Јене Тари Мирослав Гедошевић ул. Радноти Миклош 15. 024-811-424 24400
МЗ Алвег Бела Речко Жужана Ватаи ул. Карађорђева 39. 024-811-247 24400
МЗ Кертек Ласло Варга Тамаш Бата ул. Јожеф Атила 54. 024-821-015 24400
МЗ Горњи Брег Јожеф Бобан Атила Нађ Немеди Мали сокак 59 024-843-012 24406
МЗ Богараш Ђерђ Аго Агнеш Репецки ул. Маршала Тита 29. 024-843-044 24408
МЗ Торњош Игор Ципо   ул. Свети Стефан 7. 024-841-002 24352
МЗ Кеви Имре Сиђи Александар Чикић ул. Арањ Јанош 2. 024-846-014 24407

 

МЗ Топарт

Radnoti Mikloš 15
24400 Senta
Tel: 024-811-424
МЗ Топарт

МЗ Алвег

Karađorđeva 39
24400 Senta
Tel: 024-811-247
МЗ Алвег

МЗ Кертек

Jožef Atila 54
24400 Senta
Tel: 024-821-015
Email
МЗ Кертек

МЗ Горњи Брег

Kiš kez
24406 Gornji Breg
Tel: 024-843-012
МЗ Горњи Брег

МЗ Торњош

Sent Ištvan 7
24352 Tornjoš
Tel: 024-841-002
МЗ Торњош

MЗ Богараш

Tito Maršal 29
24408 Bogaraš
Tel: 024-843-044
MЗ Богараш

МЗ Кеви

Aranj Janoš 2
24407 Kevi
Tel: 024-846-014
МЗ Кеви