САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-11/2020-II

Дана: 29.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 29. марта 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића свим правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, на територији општине Сента.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност односно пружање услуга настављају да обављају искључиво у виду доставе хране и пића у временском периоду најдуже од 08,00 до 16,00 часова, почев од недеље, 29.03.2020. године, осим суботом и недељом када делатност обављају у временском периоду најдуже од 08,00 до 13,00 часова.

Забрањује се рад кладионица.

2. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време објеката у којима се обавља делатност трговине добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији општине Сента на временски период најдуже од 8,00 до 16,00 часова, почев од недеље, 29.03.2020. године, осим суботом и недељом када делатност обављају у временском периоду најдуже од 08,00 до 13,00 часова.

3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, почев од недеље, 29.03.2020. године, према следећем:

 1. Понедељак – петак најдуже од 07.00  до 16.00 часова;
 2. Суботом и недељом најдуже од 08.00 до 13.00 часова;
 3. Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку Министарства трговине, туризма и телекомуникације;
 4. Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.

4. Надлежне инспекције вршиће појачану контролу свих објеката.

5. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента у временском периоду од 5,00 до 17,00 часова, почев од недеље, 29.03.2020. године, осим суботом и недељом када делатност обављају у временском периоду најдуже од 05,00 до 15,00 часова.

НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

6. НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента и ЈП „Елгас“ да извршавају све писане и усмене наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента, на основу Одлуке о одређивању оспособљених правних лица и других организација у заштити и спасавању на територији општине Сента и Одлуке о одређивању  привредних друштава и других правних лица који производе предмете и врше услуге од значаја за одбрану општине Сента.

7. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно одржавање прослава (свадбе, рођендани, крштења и слично).

8. Сахрањивање грађана ће се вршити у кругу најближе родбине, уз претходну дозволу надлежне Полицијске станице, Министарства унутрашњих послова.

9. ЗАТВАРАЈУ СЕ све пијаце, на отвореном и полуотвореном простору (тезге и сл.) и затвореном простору (млечна пијаца и сл.) и забрањује се сва продаја на отвореном простору на јавним површинама.

10. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одржавање вашара на територији општине Сента, до даљњег.

11. Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних органа општине које нису у сагласности са овом Наредбом до дана укидања ванредног стања у Републици Србији.

II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 10/2020) од 23. марта 2020. године и Наредба o изменама и допунама Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 11/2020) од 26. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-10/2020-II

Дана: 29.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Наредбе о ограничавању и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 34/2020, 39/2020, 40/2020 и 46/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 29. марта 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту Сента;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 15 до 03 часова и недељом када забрана траје од 15 до 05 часова.

2а. Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 10/2020) од 23. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Објављује се списак продавница на територији општине Сента, која ће бити отворена недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година, а то су следеће:

NAZIV TRGOVINSKOG LANCA NAZIV MALOPRODAJNOG OBJEKTA ADRESA MALOPRODAJNOG OBJEKTA MESTO MALOPRODAJNOG OBJEKTA
AD SENTA-PROMET TP SP Slavija ul. Topartska br. 94 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Trg-Ter Trg Narodnog Fronta bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Tisa  Karađorđeva 4 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Plus Košut Lajoš bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Ujfalu Zeleznicka 64 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Eđšeg 8 mart br. 2 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Pesak ul. Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Čarnok Kasapska 1 Senta
MERCATOR-S DOO NOVI SAD IDEA Super Jovana Đorđevića 11 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Gornji breg Petefi Šandora bb Gornji Breg
AD SENTA-PROMET TP SP Tornjoš Trg slobode bb Tornjoš
GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica Trgopromet Tornjoš Svetog Stevana 31 Tornjoš
NANDOR BILICKI PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ATLANTIS ADORJAN Atlantis Maršala Tita bb Bogaraš
STR PANDA ŠLAJHER LASLO PREDUZETNIK KEVI STR PANDA Maršala Tita 10/a Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Kevi Maršala Tita 2 Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Buranjšor Bratstva jedinstva 1 Kevi

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-9/2020-II

Дана: 26.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 26. марта 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама и допунама Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године

I

Тачка 1. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године мења се и гласи:

„1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића свим правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, на територији општине Сента.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност односно пружање услуга настављају да обављају искључиво у виду доставе хране и пића у временском периоду најдуже од 08 до 16 часова, почев од понедељка, 23.03.2020. године.

Забрањује се рад кладионица.“

Тачка 5. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године допуњује се са алинејом 2. која гласи:

„Налаже се такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.“

После тачке 5. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 6. која гласи:

„6. Налаже се ЈКСП Сента и ЈП „Елгас“ да извршавају све писане и усмене наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента, на основу Одлуке о одређивању оспособљених правних лица и других организација у заштити и спасавању на територији општине Сента и Одлуке о одређивању  привредних друштава и других правних лица који производе предмете и врше услуге од значаја за одбрану општине Сента.“

После тачке 6. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 7. која гласи:

„7. Забрањује се јавно одржавање прослава (свадбе, рођендани, крштења и слично).“

После тачке 7. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 8. која гласи:

„8. Сахрањивање грађана ће се вршити у кругу најближе родбине, уз претходну дозволу надлежне Полицијске станице, Министарства унутрашњих послова.“

После тачке 8. Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године додаје се тачка 9. која гласи:

„9. Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних органа општине које нису у сагласности са овом Наредбом до дана укидања ванредног стања у Републици Србији.“

II

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

III

Налаже се секретару Скупштине општине да у Службеном листу општине Сента објави пречишћен текст Наредбе бр. 217-7-8/2020-II од 23.03.2020. године и Наредбе бр. 217-7-9/2020-II од 26.03.2020. године.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-8/2020-II

Дана: 23.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 23. марта 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића у свим угоститељским објектима, непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, на територији општине Сента (кафићи, ресторани, кафане, барови, кладионице и остали угоститељски објекти).

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност односно пружање услуга настављају да обављају искључиво у виду доставе хране и пића у временском периоду најдуже од 08 до 16 часова, почев од понедељка, 23.03.2020. године.

2. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време објеката у којима се обавља делатност трговине добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији општине Сента на временски период најдуже од 8,00 до 16,00 часова, почев од понедељка, 23.03.2020. године.

3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, почев од понедељка, 23.03.2020. године, према следећем:

 1. Понедељак – субота најдуже од 07.00  до 16.00 часова;
 2. Недељом најдуже од 08.00 до 16.00 часова;
 3. Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку Министарства трговине, туризма и телекомуникације;
 4. Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.

4. Надлежне инспекције вршиће појачану контролу свих објеката.

5. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента у временском периоду од 5,00 до 17,00 часова.

II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 9/2020) од 21. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-7/2020-II

Дана: 23.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Наредбе о ограничавању и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 34/2020, 39/2020 и 40/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 23. марта 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту Сента;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 17 до 03 часова.

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 20 до 21 час, у трајању од 20 минута, највише 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

2а. Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 6/2020) од 18. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Овавештавају се грађани Општине Сента да од понедељка, 23.марта 2020. године од 10.00 до 14.00 часова на телефонском броју  024/655-453 стоји на располагању псицхолог грађанима којима је потребна психосоцијална подршка.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Објављује се списак продавница на територији општине Сента, која ће бити отворена недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година, а то су следеће:

NAZIV TRGOVINSKOG LANCA

MESTO MALOPRODAJNOG OBJEKTA

NAZIV MALOPRODAJNOG OBJEKTA

ADRESA MALOPRODAJNOG OBJEKTA

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Eđšeg

8 mart br. 2

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Tisa

Karađorđeva 4

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Čarnok

Kasapska 1

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Plus

Košut Lajoš bb

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Trg-Ter

Trg Narodnog Fronta bb

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Pesak

Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23.

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Slavija

Topartska br. 94.

AD SENTA-PROMET TP

Senta

SP Ujfalu

Želežnicka 64

Mercator

Senta

IDEA Super

Jovana Đorđevića 11

AD SENTA-PROMET TP

Gornji Breg

SP Gornji breg

Petefi Šandora bb

AD SENTA-PROMET TP

Tornjoš

SP Tornjoš

Trg slobode bb

Univerexport

Tornjoš

Trgopromet Tornjoš

Svetog Stevana 31


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-6/2020-II

Дана: 21.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 21. марта 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време свих угоститељских објеката (кафићи, ресторани, кафане, барови, кладионице и остали угоститељски објекти), као и свих објеката у којима се обавља делатност трговине добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији општине Сента на временски период најдуже од 8,00 до 18,00 часова, почев од суботе, 21.03.2020. године.

2. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, почев од недеље, 22.03.2020. године, према следећем:

 1. Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова;
 2. Недељом од 08.00 до 18.00 часова;
 3. Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година;
 4. Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.

3. Надлежне инспекције вршиће појачану контролу свих објеката.

4. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента у временском периоду од 5,00 до 20,00 часова.

II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 8/2020) од 20. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

 Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-5/2020-II

Дана: 20.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 20. марта 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

 1. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време свих угоститељских објеката (кафићи, ресторани, кафане, барови, кладионице и остали угоститељски објекти), као и свих објеката у којима се обавља делатност трговине добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији општине Сента на временски период најдуже од 8,00 до 18,00 часова, почев од суботе, 21.03.2020. године.
 2. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица на територији општине Сента на временски период најдуже од 6,00 до 18,00 часова, почев од суботе, 21.03.2020. године.
 3. Надлежне инспекције вршиће појачану контролу свих објеката.
 4. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента у временском периоду од 5,00 до 20,00 часова.

                                                                                                           II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 7/2020) од 19. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

 

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-4/2020-II

Дана: 19.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 19. марта 2020. године дноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време свих угоститељских објеката (кафићи, ресторани, кафане, барови, кладионице и остали угоститељски објекати), као и свих објеката у којима се обавља делатност трговине (апотеке, пекаре и остали трговински објекти) на територији општине Сента на временски период од 8,00 до 18,00 часова, почев од петка, 20.03.2020. године.

Надлежне инспекције вршиће појачану контролу угоститељских објеката.

2. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента у временском периоду од 5,00 до 20,00 часова.

II

Ставља се ван снаге тачка 5. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2020) од 17. марта 2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Дана: 18.03.2020. године

Сента

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020), обавештавају се

1. Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који у Републику Србију долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке ‒ који су упућени у изолацију у трајању од 28 дана, а имају пребивалиште или боравиште на територији општине Сента и

2. Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који у Републику Србију долазе из држава које нису наведене у тачки 1. овог Обавештења, као и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији - којима је одређена мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), а имају пребивалиште или боравиште на територији општине Сента

ДА НЕ ОДЛАЗЕ У ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ СЕНТА ДА ПРИЈАВЕ ДА СУ УПУЋЕНИ У ИЗОЛАЦИЈУ.

ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЋЕ ВРШИТИ КОНТРОЛУ ДА ЛИ НАВЕДЕНА ЛИЦА БОРАВЕ НА ЊИХОВОЈ АДРЕСИ ПРЕБИВАЛИШТА ОДНОСНО БОРАВИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

 


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-3/2020-II

Дана: 18.03.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванр