САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-27/2020-II

Дана: 07.05.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020), Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 07. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Наредба бр. 217-7-2/2020-II од 17.03.2020. године.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Наредба бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године и бр. 217-7-25/2020-II од 30.04.2020. године.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Наредба бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године, 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године и 217-7-26/2020-II од 4 од 30.04.2020. године.

II

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-26/2020-II

Дана: 30.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020 и 63/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020) и Закључка Владе („Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 30. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године

I

Став 1. и 2. тачке 1. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године мењају се и гласе:

„1. Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену прописаних превентивних мера.

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове одлуке на начин из тачке 3. ове одлуке дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера.“

Став 1. тачке 3. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године мења се и гласи:

„3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, према следећем:

  1. Понедељак – недеља најдуже од 07.00  до 17.00 часова;
  2. Петком од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку Министарства трговине, туризма и телекомуникације;

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-25/2020-II

Дана: 30.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), Одлуке о ублажавању мере ограничења кретања током ванредног стања („Службени гласник РС“, број 63/2020) и Одлуке о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана („Службени гласник РС“, број 63/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 30. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године

I.

У тачки 2. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године став 7. мења се и гласи:

„За време првомајских празника дозвољава се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у суботу 2. маја и у недељу 3. маја 2020. године од 05 до 18 часова.

Лицима са навршених 65 година дозвољено је кретање и у петак 1. маја 2020. године у трајању од два пута по 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.“

Тачка 2а. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године мења се и гласи:

„2а Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера прописаних Одлуком Владе РС.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-24/2020-II

Дана: 27.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020) и Закључка Владе („Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 27. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године

I

Став 3. тачке 1. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

„Почев од 27. априла 2020. године приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 m2 под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.“

Став 2. тачке 2. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

„Почев од 27. априла 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-23/2020-II

Дана: 27.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 27. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године

I.

Тачка 1. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту Сента, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.“

У тачки 2. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године додаје се нови став 7. који гласи:

Изузетно од става 1. ове тачке, лицима која нису навршила 65 година забрањује се кретање за време првомајских празника, од четвртка 30. априла од 18 часова до понедељка 4. маја до 05 часова, с тим што је у том периоду, поред времена из става 4. овог члана, извођење кућних љубимаца дозвољено и у петак 1. маја од 08 до 10 часова, осим ако Влада РС посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30. априла 2020. године, не одлучи друкчије.

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-22/2020-II

Дана: 21.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020) и Закључка Владе („Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 21. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића свим правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, на територији општине Сента.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност односно пружање услуга настављају да обављају искључиво у виду доставе хране и пића.

Забрањује се рад кладионица.

 

2. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време објеката у којима се обавља делатност трговине добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији општине Сента радним данима на временски период најдуже од 7,00 до 17,00 часова.

Забрањује се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику да на територији општине Сента, док траје ванредно стање, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести COVID-19.

3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, према следећем:

  1. Понедељак – петак најдуже од 07.00  до 17.00 часова;
  2. Петком од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку Министарства трговине, туризма и телекомуникације;
  3. Субота и недеља су нерадни дани;
  4. Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

4. Надлежне инспекције вршиће појачану контролу свих објеката.

5. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента радним данима у временском периоду од 5,00 до 18,00 часова.

НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

6. НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента и ЈП „Елгас“ да извршавају све писане и усмене наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента, на основу Одлуке о одређивању оспособљених правних лица и других организација у заштити и спасавању на територији општине Сента и Одлуке о одређивању  привредних друштава и других правних лица који производе предмете и врше услуге од значаја за одбрану општине Сента.

7. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно одржавање прослава (свадбе, рођендани, крштења и слично).

8. Сахрањивање грађана ће се вршити у кругу најближе родбине, уз претходну дозволу надлежне Полицијске станице, Министарства унутрашњих послова.

Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.

Сва гробља на територији општине Сента биће отворена радним данима у временском периоду од 07:00 до 17:00 часова.

9. Пијаце, на отвореном и полуотвореном простору (тезге, продаја на отвореном простору на јавним површинама и сл.) и затвореном простору (млечна пијаца и сл.), настављају са радом почев од 21. априла 2020. године.

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

10. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одржавање вашара на територији општине Сента, до даљњег.

11. Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних органа општине које нису у сагласности са овом Наредбом до дана укидања ванредног стања у Републици Србији.

II

Стављају се ван снаге Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године, 217-7-18/2020-II од 09.04.2020. године и 217-7-20/2020-II од 16.04.2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-21/2020-II

Дана: 21.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 21. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту Сента, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

2. Забрањује се лицима која нису навршила 65 година излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 18 до 05 часова радним данима, као и од 18 часова петком до 05 часова понедељком.

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом у периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

У време када је у складу са ст. 1. и 2. ове тачке излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана из става 3. ове тачке не односи се на родитеље са малолетном децом.

Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је у складу са одредбама овог члана излазак лица дозвољен.

2а. Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;

4) физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

II

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од 04.04.2020. године, 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године и 217-7-19/2020-II од 16.04.2020. године.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-20/2020-II

Дана: 16.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020) и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020 и 57/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 16. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-18/2020-II од 09.04.2020. године

I

У тачки 8. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-18/2020-II од 09.04.2020. године став 3. мења се и гласи:

„Сва гробља на територији општине Сента биће отворена радним данима у временском периоду од 07:00 до 16:00 часова. “

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. године, 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-18/2020-II од 09.04.2020. године остају непромењене.

II

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-19/2020-II

Дана: 16.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020 и 57/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 16. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године

I.

Тачка 2. Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године мења се и гласи:

„2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова радним данима, као и од 17 часова петком до 05 часова понедељком.

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом у периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, почев од 4. априла 2020. године.

Изузетно од става 1. и 2. ове тачке, за време ускршњих празника, лицима која нису навршила 65 година забрањује се кретање од петка 17. априла од 17 часова до уторка 21. априла у 05 часова, с тим што је у том периоду, поред времена из става 2. овог члана, извођење кућних љубимаца дозвољено и у понедељак 20. априла од 08 до 10 часова.

У време када је у складу са ст. 1. и 2. ове тачке излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана из става 4. ове тачке не односи се на родитеље са малолетном децом.

Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

II.

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-10/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-15/2020-II од 04.04.2020. године и 217-7-17/2020-II од 09.04.2020. године остају непромењене.

III.

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Објављује се списак продавница на територији општине Сента, која ће бити отворена петком од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година, а то су следеће:

NAZIV TRGOVINSKOG LANCA NAZIV MALOPRODAJNOG OBJEKTA ADRESA MALOPRODAJNOG OBJEKTA MESTO MALOPRODAJNOG OBJEKTA
AD SENTA-PROMET TP SP Slavija ul. Topartska br. 94 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Trg-Ter Trg Narodnog Fronta bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Tisa  Karađorđeva 4 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Plus Košut Lajoš bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Ujfalu Zeleznicka 64 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Eđšeg 8 mart br. 2 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Pesak ul. Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Čarnok Kasapska 1 Senta
MERCATOR-S DOO NOVI SAD IDEA Super Jovana Đorđevića 11 Senta
BIG-CHICK PLUS Mesara 1 Doža Đerđa 34 Senta
BIG-CHICK PLUS Mesara 2 Donja Tisina obala 32 Senta
BIG-CHICK PLUS Mesara 3 - Kiosk Zelena pijaca Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Gornji breg Petefi Šandora bb Gornji Breg
AD SENTA-PROMET TP SP Tornjoš Trg slobode bb Tornjoš
GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica Trgopromet Tornjoš Svetog Stevana 31 Tornjoš
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Top Market Svetog Stevana 6/a Tornjoš
NANDOR BILICKI PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ATLANTIS ADORJAN Atlantis Maršala Tita bb Bogaraš
STR PANDA ŠLAJHER LASLO PREDUZETNIK KEVI STR PANDA Maršala Tita 10/a Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Kevi Maršala Tita 2 Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Buranjšor Bratstva jedinstva 1 Kevi

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-18/2020-II

Дана: 09.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020) и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020 и 53/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 09. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020. године, 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. године и 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године

I

Тачка 1. алинеја 2. Наредбе бр. 217-7-11/2020-II од 29.03.2020., 217-7-14/2020-II од 02.04.2020. године и 217-7-16/2020-II од 04.04.2020. године мења се и гласи:

„Правна лица и предузетници који обављај