Квалификовани електронски потпис

Предуслов за примену електронске обједињене процедуре од 1. јануара 2016. године у складу са Законом о планирању и изградњи је да запослени који су задужени за спровођење обједињене процедуре имају свој квалификовани електронски сертификат за електронско потписивање документа.

Сва документа која ће се размењивати са имаоцима јавних овлашћења у поступку е-обједињене процедуре и сви акти који буду издати ће морати да буду потписани квалификованим електронским потписом лица које је обрадило поднети захтев или издало одређени акт. Како би се документи електронски потписивали, потребан је квалификовани електронски сертификат.

Квалификовани електронски сертификат представља документ помоћу кога се омогућава електронско потписивање и верификација потписа чиме се у потпуности замењује својеручни потпис и омогућава да се утврди аутентичност послатог или примљеног документа у електронском облику. Сврха дигиталног потписа је да потврди аутентичност садржаја поруке (доказ да порука није промењена на путу од пошиљаоца до примаоца), као и да обезбеди гарантовање идентитета пошиљаоца поруке.

Квалификовани електронски сертификати се издају на посебној картици (или на личној карти у случају да изаберете сертификационо тело МУП-а) и за њихово коришћење је неопходно прибавити и читач. Уколико се квалификовани електронски сертификат издаје на усб-у, читач није потребан.

Квалификоване електронске сертификате у Републици Србији издају следећа сертификациона тела:

Процедура издавања квалификованог електронског сертификата се разликује у зависности од сертификационог тела, те је приликом избора сертификационог тела потребно детаљно прочитати упутства за издавање квалификованог електронског сертификата и читача, као и упутство за употребу.