Вести

План јавних набавки за 2020. годинуусклађен са одредбама Закона о јавним набавкама објављеног у „СлужбеномгласникуРС“ број 91/2019 - измене и допуне број 1

Грађевински радови на доградњи топле везе и адаптацији, реконструкцији и санацији зграде бивше касарне у Сенти – Дом за стара лица и пензионере

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице “Нова топлана”и пратећих инфраструктурних инсталација са челичним гасоводом и мерно-регулационом станицом (МРС) у Сенти по систему “кључ у руке”

Грађевински радови на адаптацији и санацији постојеће зграде Сенћанске гимназије

Набавка потрошног материјала за потребе општине Сента у 2017. години

Адаптација Сенћанског мађарског камерног позоришта

Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице Спортској хали

Набавка услуге осигурања за општину Сента

Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради Спортске хале у Сенти

Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради органа општине Сента за 2017. и 2018. годину

Набавка услуге израде пројектно техничке документације за изградњу коловозне конструкције

Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза

Набавка комбија 8+1 за потребе Сенћанског мађарског камерног позоришта

Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради Спортске хале у Сенти

Услуга у јавној мобилној телекомуникационој мрежи

Набавка грађевинског материјала за избегла и прогнана лица

Набавкa вертикалне саобраћајне сигнализације на територији Општине Сента у 2016. години

Набавка репрезентације за потребе Општине Сента и Спортске хале у Сенти у 2016. години

Набавкa електричне енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори

Набавка извођења додатних радова на реализацији прве фазе радова на обезбеђењу радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу Војвођанских Мађара

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Сента за зимску сезону 2015/16

Реализација прве фазе радова на обезбеђењу радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу Војвођанских Мађара

Одржавање чистоће у згради органа општине Сента "Градска кућа“ - услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради органа општине Сента

Набавка радова у вези уређења атарских путева, равнање, расипање струготином и ваљање

Hабавка радова у вези изградње Спортског центра у Сенти – партерно уређење

Превоз ученика и наставника са територије општине Сента и остала путовања у земљи и ван земље за потребе општине Сента у 2014 год.