Социјалне институције

Центар ѕа Социјални Рад Сента

Zmaj Jova Jovanović 37
24400 Senta
Tel: 024/812-559
: czsr@cablenet.rs
Центар ѕа Социјални Рад Сента

Црвани крст Сента

GLAVNI TRG 3
24400 Senta
Tel: 024/811 475
Црвани крст Сента

"Каритас" Сента

*
24400 Senta
Tel: *
"Каритас" Сента