Интерни ревизор

 Интерна ревизија

Интерна ревизија обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Општине Сента, свих програма, активности и процеса у надлежности Општине укључујући и ревизије коришћења средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Контакт: Илона Ленђел, дипл.ецц. - Овлашћени интерни ревизор

Адреса: Сента, Главни трг 1, канцеларија 71

Телефон: 024 / 655  461

Број мобилног телефона: 064 / 872  53  16

E-mail: lilona@zenta-senta.co.rs